Kwaliteit

Siriz heeft het HKZ-keurmerk (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kwalitatief goede zorg. Siriz hanteert in haar zorg de methodiek Krachtwerk en is samenwerkingspartner van het programma Nu Niet Zwanger.

 

afbeelding 2020 cijfers tevredenheid sirizTevredenheid

De cliënten van Siriz zijn zeer tevreden over de hulpverlening van Siriz. Dit is terug te zien in de waardering en reacties van cliënten.

 

Medewerkers

Alle medewerkers en vrijwilligers van Siriz hebben een passend VOG. De beroepskrachten die werkzaam zijn in het primaire proces zijn allen geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). De beroepskrachten die werkzaam zijn bij ondersteuning zijn geregistreerd bij het Registerplein. Medewerkers die keuzehulp verlenen, staan geregistreerd in het landelijk register keuzehulp van Fiom. Siriz vindt het belangrijk dat beroepskrachten werken volgens de beroepscode jeugd- en gezinsprofessionals en vakinhoudelijke richtlijnen, verantwoording afleggen en aanspreekbaar zijn op hun handelen. Siriz heeft een opleidingsplan. Hierdoor zijn bijscholing en training voor medewerkers integraal onderdeel van hun ontwikkeling. Zo houden zij hun kennis en expertise op peil. Daarnaast wordt de kwaliteit van de professionele inzet verder ontwikkeld in periodieke reflecties tussen beroepskrachten en de gedragswetenschapper.

 

Gedragscode

Siriz zorgt voor een veilig klimaat voor zowel cliënten als medewerkers  andere gebruikers van onze diensten. Medewerkers van Siriz ondertekenen de gedragscode van Siriz. De gedragscode gaat onder andere over wat we van medewerkers verwachten rond respectvol en integer gedrag en verantwoord omgaan met vertrouwelijke gegevens. Er is een vertrouwenspersoon voor medewerkers.

 

Klachten en meldingen van incidenten

Siriz doet er alles aan om goede preventie, ondersteuning en zorg te bieden. Toch kan er wel eens iets misgaan. Siriz kent een klachtenreglement. Er zijn vertrouwenspersonen voor cliënten en cliënten kunnen gebruikmaken van de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Daarnaast hanteert Siriz een protocol voor meldingen van incidenten, ongenoegens en calamiteiten. Siriz neemt waar nodig verbetermaatregelen naar aanleiding van klachten en meldingen. In 2020 hebben zich geen calamiteiten of geweldsincidenten voorgedaan die gemeld moesten worden aan het ministerie, de inspectie of de met het toezicht belaste gemeenteambtenaar.

 

Interne en externe audits, directiebeoordeling

In het voorjaar vindt de interne audit plaats, in de zomer de directiebeoordeling en in het najaar is er de externe audit door een auditor van Lloyd’s Register voor HKZ-certificering, de ISO-norm voor zorg en welzijn. In 2020 was er een focusaudit waarin Siriz positief werd beoordeeld. De interne en externe auditrapportages en de directiebeoordeling worden die minimaal elk kwartaal besproken binnen het managementteam.  Op basis hiervan worden gepaste interventies en effecten van eerder genomen interventies vastgesteld. Op deze manier blijven we methodisch en planmatig werken aan kwaliteit. Samen zorgen we ervoor dat de kwaliteit op orde blijft.

 

Siriz voldoet met bovenstaande aan de wettelijke eisen die gesteld worden: Jeugdwet, WMO-ondersteuning en kwaliteitseisen van VWS voor keuzehulp.