Bekijk andere nieuwsberichten
04 sep

Reactie artikel Christa Compas ‘Geen subsidie voor anti-abortuslobby’

Op 31 augustus 2018 verscheen op www.nrc.nl en op maandag 3 september 2018 in de papieren krant een opinieartikel van Christa Compas met de titel ‘Geen subsidie voor anti-abortuslobby’. Het stuk bevat diverse feitelijke onjuistheden waardoor een onvolledig en eenzijdig beeld van de hulpverlening van Siriz ontstaat.

 

Siriz en VBOK

Siriz is in 2010 als professionele zorgorganisatie voortgekomen uit de VBOK. Siriz werkt, net als andere organisaties, vanuit een bepaalde visie. Compas refereert in haar artikel echter slechts aan een deel van Siriz’ visie, namelijk de beschermwaardigheid van het ongeboren leven. Weggelaten is het essentiële onderdeel: Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan.’ Als professionele zorgorganisatie, die werkt volgens de beroepscode voor de maatschappelijk werker, kan én wil Siriz niet anders dan deze verantwoordelijkheid voluit respecteren.

 

Professionaliteit en verruimen keuzemogelijkheden

Voor onze maatschappelijk werkers is het evident dat een vrouw zélf een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. Dit helpt haar in de toekomst. Het is vanzelfsprekend dat onze hulpverleners hun werk verrichten vanuit een professionele beroepshouding en derhalve niet sturend zijn. In hun keuzebegeleiding vergroten de maatschappelijk werkers van Siriz de keuzevrijheid van de vrouw door álle opties te bespreken die een vrouw heeft als zij onbedoeld zwanger is inclusief andere oplossingen dan het afbreken van de zwangerschap (conform artikel 5.1a van de Wet afbreking zwangerschap). Een vrouw heeft recht op een geïnformeerde keuze.

Ook na haar keuze is de hulpverlening van Siriz beschikbaar voor een vrouw. Dat kan bij óf de voorbereiding op het ouderschap zijn, het ondergaan en/of verwerken van een abortus óf het afstand doen ter adoptie of plaatsing van een kind in een pleeggezin.

 

Financiering

Onterecht suggereert Compas dat de financiering van Siriz ten koste van Fiom gaat. De uitvoerende werkzaamheden van Fiom, waaronder keuzegesprekken, zijn in goed overleg tussen Fiom en GGD GHOR Nederland overgedragen aan GGD GHOR Nederland, die hiervoor reeds subsidie toegezegd heeft gekregen voor de komende drie jaren.

Compas wekt verder de indruk dat alleen Fiom en Siriz met het ministerie in gesprek zijn over de verdeling van € 53 miljoen voor preventie van, en ondersteuning bij, onbedoelde zwangerschap in Nederland. Deze bewering is onjuist. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met meer partijen, zoals GGD GHOR Nederland, Rutgers en de Taskforce Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger (JOOZ). Deze partijen hebben in gezamenlijkheid een plan geschreven voor een passend landelijk aanbod. Iedere organisatie levert daarin een bijdrage vanuit haar eigen profiel, maar met hetzelfde doel: het verbeteren van preventie van en zorg bij onbedoelde zwangerschap. De kracht van de samenwerking is dat we samen een groot bereik hebben en de diversiteit van de Nederlandse maatschappij weerspiegelen. Het brede aanbod geeft cliënten de mogelijkheid om zélf een keuze te maken voor een organisatie die bij hen past.

 

Brede waardering voor keuzegesprekken

Het is voor Siriz vanzelfsprekend dat iedereen bij ons welkom is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele oriëntatie of wat dan ook. Het cliëntenbestand van Siriz vertegenwoordigt dan ook een grote diversiteit van de Nederlandse samenleving. In 2017 waardeerden cliënten de keuzebegeleiding van Siriz met het rapportcijfer 7,9. Cliënten die overigens verschillende keuzes maakten over hun zwangerschap.

 

Keuzehulp geen inzet van politiek

Keuzehulpverlening bij onbedoelde zwangerschap mag nooit de inzet van politiek worden. Daarover zijn we het van harte eens met Christa Compas. De politieke toonzetting van het opinieartikel dat zij schreef voor de NRC verbaast ons dan ook. Temeer omdat zij als directeur van het Humanistisch Verbond een brief met dezelfde strekking schreef aan de leden van de Tweede Kamer.

 

Cliënten voorop

Siriz blijft constructief de samenwerking zoeken met alle veldpartijen die zich richten op preventie van en zorg bij onbedoelde zwangerschap. We willen niet anders dan passende ondersteuning en zorg bieden aan vrouwen die als gevolg van een onbedoelde zwangerschap in de problemen zijn gekomen. Dat zijn vaak uiterst complexe situaties die professionele betrokkenheid vragen. En dat bieden onze maatschappelijk werkers. Iedere dag opnieuw.

 

Het Humanistisch Verbond stuurde op 28 augustus 2018 een brief van gelijke strekking als het opinieartikel in de NRC naar de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Siriz reageerde daarop door middel van deze brief.