FAQ

Hieronder vind je meest gestelde vragen en antwoorden over Siriz.

 

1. Wat doet Siriz?

Siriz is een professionele zorgorganisatie. Siriz geeft preventielessen aan jongeren om het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terug te dringen. Verder verlenen wij kortdurende en langdurende psychosociale hulp aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Denk hierbij aan:

Tevens bieden wij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

In ons jaarverslag lees je hoeveel vrouwen Siriz in 2020 heeft geholpen en hoeveel jongeren wij hebben bereikt met preventielessen.

 

2. Wat betekent de visie van Siriz voor haar keuzehulpverlening?

Siriz vindt elk menselijk leven waardevol en kwetsbaar. Daarom vinden we het belangrijk dat een onbedoeld zwangere vrouw al haar keuzemogelijkheden kent en dat zij zelf een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. De verantwoordelijkheid en keuze over de zwangerschap liggen bij de vrouw en haar eventuele partner. Siriz wil en kan niet anders dan deze verantwoordelijkheid respecteren.

 

Onze hulpverleners volgen de Beroepscode voor maatschappelijk werkers en hanteren een professionele beroepshouding. In keuzehulpverlening bespreken onze maatschappelijk werkers alle relevante factoren die voor een vrouw spelen bij het nemen van haar beslissing. We informeren haar over alle opties die zij heeft, inclusief de beschikbare hulp en alternatieven voor abortus (conform artikel 5.2b van de Wet afbreking zwangerschap). Een vrouw heeft recht op een geïnformeerde keuze. Zij neemt zelf een beslissing over de zwangerschap.

 

Ook na haar keuze is de hulpverlening van Siriz beschikbaar voor een vrouw. Dat kan bij óf de voorbereiding op het ouderschap zijn, het ondergaan en/of verwerken van een abortus óf het afstand doen ter adoptie of plaatsing van een kind in een pleeggezin. Uit onderzoek van het onafhankelijke toetsingspanel van VWS, de door Fiom gemeten cliënttevredenheid over keuzehulp en uit beoordelingen van onze cliënten blijkt dat Siriz goed werk verricht. Onze keuzebegeleiding werd in 2020 door cliënten, die uiteenlopende keuzen maakten, gewaardeerd met het rapportcijfer 9,1.

 

3. Keurt Siriz abortus af?

Wij vinden het belangrijk dat een vrouw die onbedoeld zwanger is al haar keuzemogelijkheden kent en zélf een zorgvuldige keuze over haar zwangerschap maakt. De verantwoordelijkheid en keuze liggen bij de vrouw en haar eventuele partner. Dat betekent dat wij alle vrouwen passende begeleiding bieden, ongeacht de keuze die zij maken. Onze maatschappelijk werkers handelen professioneel, zonder oordeel uit te spreken over welke keuze dan ook.

Uit onderzoek van het onafhankelijke toetsingspanel van VWS, de door Fiom gemeten cliënttevredenheid over keuzehulp en uit beoordelingen van onze cliënten blijkt dat Siriz haar werk als keuzehulpverlening  goed verricht. Onze keuzebegeleiding werd in 2020 door cliënten, die uiteenlopende keuzen maakten, gewaardeerd met het rapportcijfer 9,1.

 

4. Begeleidt Siriz ook bij een abortus?

Ja, wij respecteren de keuze van een vrouw. Wij begeleiden vrouwen die voor abortus kiezen professioneel en met volledige inzet. Wij verwijzen hen desgewenst door naar abortusklinieken en bieden nazorg.

 

5. Als iemand kiest voor een abortus, gaat een Siriz-medewerker dan mee naar de kliniek?

Siriz hanteert de methode Krachtwerk in haar hulpverlening. Siriz vindt het daarom belangrijk dat een vrouw, tijdens en na een behandeling in een abortuskliniek, steun ontvangt van iemand uit haar netwerk. Als dit niet mogelijk is, omdat een vrouw geen steunend netwerk heeft, biedt Siriz passende psychosociale begeleiding.

 

6. Doet Siriz haar werk vanuit een christelijke levensovertuiging?

Siriz is een professionele organisatie. Siriz werkt met christelijke waarden zoals bemoedigend, oog voor elkaar en krachtig. Siriz helpt iedereen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.

Niet alle medewerkers of vrijwilligers hebben een christelijke achtergrond. Dat is ook geen eis.

 

7. Siriz is gelieerd aan de VBOK. Hoe zit dat precies?

Siriz is in 2010 als professionele zorgorganisatie uit de VBOK voortgekomen.

De VBOK (Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind) is in 1971 opgericht. De vereniging heeft circa 40.000 leden en donateurs. Zij heeft o.a. als doel Siriz financieel te ondersteunen.

Ook voor de VBOK geldt dat zij de keuzevrijheid van de vrouw hoog acht en dat zij die vrijheid wil vergroten door het mogelijk te maken dat vrouwen die onbedoeld zwanger zijn waar nodig worden ondersteund bij het maken van hun keuze, maar ook daarna. De VBOK draagt daarom bij aan de exploitatiekosten van Siriz. Zie daarvoor ook het jaarverslag van Siriz.

 

8. Neemt Siriz deel aan de Week van het Leven?
Nee, Siriz neemt daaraan geen deel.

 

9. Wie kunnen er bij Siriz terecht?

Siriz helpt iedereen die te maken krijgt met een onbedoelde zwangerschap, ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid.