Bekijk andere nieuwsberichten
11 sep

Reactie artikel Groene Amsterdammer en Volkskrant

Op woensdag 12 september 2018 publiceerde De Groene Amsterdammer een artikel over de hulpverlening en subsidie van Siriz. De Volkskrant nam hiervan delen over. We reageren hierbij op feitelijke informatie uit de artikelen, zonder in te gaan op de meningen die in het artikel zijn opgenomen.

 

Chatgesprek
In het artikel van De Groene Amsterdammer zijn citaten uit een chatgesprek met Siriz opgenomen. Op basis daarvan wordt onze hulpverlening beoordeeld. Doordat slechts enkele citaten zijn opgenomen in het artikel wordt een onvolledig beeld geschetst.

 

We lezen over een medewerker die empathie toont en de cliënte vragen stelt op verschillende niveaus. Ze sluit aan bij de situatie van de cliënte, betrekt hulpbronnen, geeft informatie en vraagt of een abortus voor de cliënte ook op de lange termijn de beste keuze lijkt.

 

Verder lezen we dat de medewerker duidelijk is over de visie van Siriz en haar aanmoedigt om met zowel Fiom als Siriz contact op te nemen om vervolgens zélf te kiezen voor de organisatie waar zij zich prettig bij voelt.

 

In het volledige gesprek is geen enkele sprake van sturing. Integendeel, het geeft goed weer dat Siriz het belangrijk vindt dat een vrouw haar mogelijkheden kent en overweegt en zélf een weloverwogen keuze maakt over haar zwangerschap. Net zoals bij elke belangrijke beslissing in het leven is het goed om daarbij de gevolgen op korte en lange termijn te overwegen.

 

Opvallend overigens is dat de weergegeven reactie van onze collega-hulpverlener van Fiom die eenvoudig adviseert om naar de abortuskliniek te gaan, niet als sturend wordt gezien.

 

Ontbrekend transcript chatgesprekken

De redactie van De Groene Amsterdammer meldt dat er meer gesprekken hebben plaatsgevonden. Daarvan hebben wij geen transcript gekregen, waardoor wij de context niet kennen en er ook niet op kunnen reageren.

 

Slechts deel van visie Siriz genoemd

In zowel De Groene Amsterdammer als de Volkskrant staat een geparafraseerde visie van Siriz, namelijk dat onze medewerkers de overtuiging hebben dat het ongeboren leven recht heeft ter wereld te komen. Er ontbreekt echter een essentieel onderdeel van de visie, namelijk: ‘Siriz respecteert de eigen verantwoordelijkheid van de ouders om binnen de wettelijke grenzen zelf een keuze te maken voor het uitdragen van een zwangerschap of het afbreken daarvan.’

Zowel op basis van onze eigen visie en met het oog op de beroepscode voor maatschappelijk werkers, kan én wil Siriz niet anders dan deze verantwoordelijkheid respecteren. Dat betekent dat wij alle vrouwen passende begeleiding bieden, ongeacht de keuze die zij maken.

 

Inhoud keuzegesprekken Siriz

Voor onze maatschappelijk werkers is het evident dat een vrouw zélf een weloverwogen keuze over haar zwangerschap maakt. Dit helpt haar in de toekomst. Het is vanzelfsprekend dat onze hulpverleners hun werk verrichten vanuit een professionele beroepshouding en derhalve niet sturend zijn.

In de keuzebegeleiding vergroten onze maatschappelijk werkers juist de keuzevrijheid van een vrouw door álle opties te bespreken, inclusief alternatieven voor het afbreken van de zwangerschap. Vrouwen hebben recht op een geïnformeerde keuze.
Daarin volgen wij artikel 5.2b van de Wet afbreking zwangerschap. Daarin staat dat een arts zich ervan dient te vergewissen dat de noodsituatie niet op andere wijze kan worden beëindigd dan door de zwangerschap af te breken. Het verzoek aan de arts tot afbreking van de zwangerschap moet gedaan en gehandhaafd worden in vrijwilligheid, na zorgvuldige overweging en in het besef van de verantwoordelijkheid van de cliënt voor het ongeboren leven en van de gevolgen voor haarzelf en haar sociale netwerk. Onze hulpverleners handelen dienovereenkomstig.

 

Overigens vindt de keuzebegeleiding van Siriz meestal plaats in een persoonlijk gesprek met een maatschappelijk werker bij een van onze hulpposten.
Cliënten waarderen deze keuzebegeleiding in 2017 met een 7,9. Cliënten die overigens uiteenlopende keuzen maakten.

 

Menu-item ‘Abortus en je verdriet of spijt’

Verder verwijst de Groene Amsterdammer naar een menu-item op de website van Siriz ‘Abortus en je verdriet of spijt’. Dat onderdeel betreft postabortus-hulpverlening, waar een deel van onze hulpvragen over gaat. Die hulp wordt uitsluitend geboden aan vrouwen die na een abortus behoefte hebben aan begeleiding. Wie de tekst onder het genoemde item leest, zal dat meteen duidelijk zijn.

 

Financiering

Ten slotte is er de kwestie van het geld. Het beeld wordt geschetst alsof Fiom financieel tekort komt door de groei van Siriz. Dat is niet zo. De afgenomen financiering van Fiom voor keuzebegeleiding heeft te maken met haar samenwerking met en overheveling van deze taak aan GGD GHOR Nederland.

Sterker, er is voor de komende periode van 4 jaar in totaal € 53 miljoen beschikbaar gesteld door het kabinet. Een verband van veldpartijen, waaronder Fiom en Siriz, maar ook GGD GHOR Nederland, Rutgers en de Taskforce Jong Ouderschap Onbedoeld Zwanger, werkt ieder vanuit zijn eigen profiel, samen om voor dat budget een krachtig plan uit te werken voor de preventie van, en ondersteuning bij, onbedoelde zwangerschap.

 

Op de overige tekst in de artikelen hebben we niet de behoefte om te reageren. Daarin zien we vooral meningen naar voren komen en die zullen altijd blijven verschillen. Het mooie van ons land is dat dat kan en mag.

 

Siriz blijft graag doen waarvoor zij is: hulp bieden bij onbedoelde zwangerschap. Net als Fiom. Ieder vanuit eigen kleur en profiel en vanzelfsprekend op professionele wijze.